Day: April 22, 2021

รัสเซีย-ยูเครนเนรเทศนักการทูตฝ่ายละหนึ่งคนรัสเซีย-ยูเครนเนรเทศนักการทูตฝ่ายละหนึ่งคน

รัฐบาลรัสเซียและยูเครนเนรเทศเจ้าหน้าที่การทูตของอีกฝ่าย ฝ่ายละ 1 คน บ่งชี้ความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีที่ยิ่งตึงเครียด

News