Day: July 6, 2021

ข่าวสุขภาพ : ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับภาวะ “หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน”ข่าวสุขภาพ : ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับภาวะ “หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน”

ข่าวสุขภาพ : ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับภาวะ “หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน” ภาวะหัวใจล้มเหลว (Heart Failure) เป็นกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นจากการทำงานของหัวใจที่ผิดปกติ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นจากความผิดปกติของโครงสร้างหัวใจหรือการทำหน้าที่ที่ผิดปกติ ส่งผลให้หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย หรือลำเลียงเลือดเข้าสู่หัวใจได้เป็นปกติ ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ภาวะหัวใจล้มเหลวแบบเฉียบพลัน และภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง ซึ่งหากมีภาวะเรื้อรังแล้วก็ส่งผลมาถึงภาวะเฉียบพลันได้

News