Day: September 2, 2021

บิ๊กดาต้า (Big data) กับผู้ประกอบการ SME คู่ขนานสู่การก้าวข้ามทางรอดของธุรกิจบิ๊กดาต้า (Big data) กับผู้ประกอบการ SME คู่ขนานสู่การก้าวข้ามทางรอดของธุรกิจ

บิ๊กดาต้า (Big data) กับผู้ประกอบการ SME คู่ขนานสู่การก้าวข้ามทางรอดของธุรกิจ SME (Small and Medium Enterprise) หมายถึง วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประกอบด้วยกิจการค้าปลีก ค้าส่ง และกิจการที่ดำเนินงานในด้านการผลิตหรือบริการ โดยมีมูลค่าทรัพย์สินถาวรไม่เกินสองร้อยล้านบาท และมีการจ้างงานไม่เกินสองร้อยคน

News