Day: October 28, 2021

มาลีขับทูต อีโควาส ท่ามกลางแรงกดดันต่อการเลือกตั้งมาลีขับทูต อีโควาส ท่ามกลางแรงกดดันต่อการเลือกตั้ง

มาลีได้ขับไล่ตัวแทนของกลุ่มภูมิภาค อีโควาส ในประเทศ เนื่องจากมีแรงกดดันมากขึ้นในการจัดทำไทม์ไลน์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่การปกครองแบบพลเรือน ฮาโมดู โบลี่ ถูกเรียกตัวจากกระทรวงการต่างประเทศและแจ้งการตัดสินใจของรัฐบาลประกาศว่าเขาเป็นคนที่ไม่สมควร เนื่องจากการกระทำของเขา ซึ่งไม่สอดคล้องกับสถานะของเขา

News