Day: October 31, 2021

ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของโรคด้วยความแม่นยำสูงตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของโรคด้วยความแม่นยำสูง

เครือข่ายประสาทเทียมที่สามารถตรวจจับคุณสมบัติของเปปไทด์ได้ถึง 98% ในชุดข้อมูล นั่นหมายความว่านักวิทยาศาสตร์และผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์มีโอกาสค้นพบโรคที่เป็นไปได้มากขึ้นผ่านการวิเคราะห์ตัวอย่างเนื้อเยื่อ มีหลายเทคนิคในการตรวจหาโรคโดยการวิเคราะห์โครงสร้างโปรตีนของตัวอย่างชีวภาพ โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีส่วนร่วมในกระบวนการนี้มากขึ้น

Health News