Day: November 18, 2021

เด็กอ้วนในอังกฤษมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงการระบาดใหญ่เด็กอ้วนในอังกฤษมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงการระบาดใหญ่

เด็กอ้วนในอังกฤษมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงการระบาดใหญ่ ในปี 2019-20 เด็ก 10% เป็นโรคอ้วนเมื่อเริ่มชั้นประถมศึกษา แต่ในปี 2020-21 ตัวเลขดังกล่าวมากกว่า 14% ในปีสุดท้ายของชั้นประถมศึกษา เพิ่มขึ้นจาก 21% เป็นมากกว่า 25% อัตราสูงเป็นสองเท่าในพื้นที่ที่ยากจนที่สุด ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า ความยากจน การล็อกดาวน์ และปัญหาสุขภาพจิตที่เพิ่มขึ้นล้วนมีบทบาท

Health News